مزایای روش AMGL

۱.استفاده از منابع مختلف

۲. همراهی علم با مسائل تربیتی و رشد شخصیت فراگیر

۳. قابلیت رشد و هماهنگی با سرعت رشد علوم در جهان

۴. قابلیت اجرا در هر مکان و مطابق با تمام اقلیمهای ایران

۵. احیای سیستم آموزشی حوزه و مکتبخانه

۶. به وجود آوردن انگیزة لازم در فراگیران

۷. کشف دایره واژگانی و ادبیات مختص به خود، توسط هر فراگیر بدون نیاز به استاد

۸. متبادر شدن موضوع جدید به وسیله پیوند بین موضوعات (ایجاد شبکة انتزاعی)

۹. به وجود آوردن اعتمادبنفس، با افزایش قابلیتها و مهارتها در طول دورة آموزش

۱۰. شناسایی قابلیتهای فراگیر و تبدیل آنها به خودانگیختگی فردی

۱۱. بیدار کردن زبان ذهنی فراگیر

۱۲. تبدیل نقش معلم به ناظر علمی (برمبنای یادگرفتن، نه یاد دادن)

۱۳. روشمند شدن ذهن (فراگیران مانند یک سلول بنیادی وارد سیستمهای دیگر می‌شوند)

۱۴. افزایش انرژی‌بخش اعتمادبنفس و ارزشمندی شخصی

۱۵. توانمندی در پاسخگویی به آزمونهای تشریحی، چهارگزینه‌ای و مصاحبه‌ای برای همه مقاطع

سبد خرید
  • 0
  • 1

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo