نام: اسداله

نام‌خانوادگی: معظمی‌گودرزی

(ادیب، زبانشناس، نویسنده، مترجم، ویراستار، استراتژیست فرهنگی و مبدع و مؤلف روش AMGL)

 

دکتری زبان و ادبیات فارسی؛ زبان‌شناسی؛ مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS)

و زوریخ سوئیس رسالة دکتری: مطالعة اثربخشیِ فرهنگیِ صنعت نشر

Study to the Cultural Effectiveness of Publishing Industry

عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به شماره عضویت 980

عضو بانک اهل قلم خانه کتاب به شماره عضویت 9ـ 8 ـ87

عضو کمیته ستادی اعتباربخشی محتوای کتب جدیدالتألیف، دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطة نظری

استاد و مدرس دوره‌ها و کارگاههای آموزشی پژوهشکدة ادبیات و علوم انسانی (جهاد دانشگاهی 89 ـ 95)

 

میزان آشنائی به زبانهای خارجی

 • آشنائی به زبان انگلیسی (ترجمة مقابله‌ای 25 مقالة ادبی دایرةالمعارفی از Encyclopedia of Islamic)
 • آشنائی به زبان عربی (مترجم قرآن حکیم؛ شامل تجزیه و ترکیب، ترجمه زبانی ـ ادبی، توضیحات و تعلیقات)
 • آشنائی به زبان فرانسه (نقد تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و دیوانة اِلزا اثر لوئی آراگون؛ ترجمه مکتبهای ادبی)
 • آشنائی به فرهنگ زبانهای باستانی (پهلوی، سغدی)

 

مقالات تألیفی

 • تألیف بیش از 900 مقالة دایرةالمعارفی مندرج در دایرة‌المعارف زن ایرانی (بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی و مرکز امور مشارکت زنان، تهران 1382)
 • تألیف بیش از 70 مقاله فقهی و حقوقی برای دانشنامة ایران وابسته به مرکز ارتباطات اسلامی
 • تألیف مقالاتی (دربارة ادبیات فارسی در شبه قارة هند) برای دایرةالمعارف بزرگ اسلامی (مندرج در جلد چهاردهم به بعد؛ نظیر مقالات ترابی و مقالات تصنیف)
 • تألیف مقالة بلند شعر معاصر، از مشروطه تا انقلاب اسلامی مندرج در دانشنامة بزرگ فارسی (محل و تاریخ انتشار، بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی، تهران 1383)
 • تألیف مقالة بلند داستان‌نویسی، از آغاز تا انقلاب اسلامی مندرج در دانشنامة بزرگ فارسی (محل و تاریخ انتشار: بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی، تهران 1383)
 • تألیف مقالة سمبولیسم در آوای فاخته (نقد و بررسی فیلم و سریال) مندرج در هفته‌نامة فرهنگ آفرینش (تهران، 22 اسفند 1374)
 • تألیف مقالة سبک، صدای ذهن نویسنده (نقد و بررسی ادبی) مندرج در هفته‌نامة دنیای کتاب، سال اول، شمارة 5 (تهران، نیمة دوم تیرماه 1375)

 

 

 • نشان از بی‌نشانی مقدمه‌ای بر کتاب نشانه‌شناسی شکل و نقش پرنده در ایران (کلک‌سیمین، 1393)
 • تألیف مقالة سبک، نقش سیّال ذهن (نقد و بررسی ادبی) مندرج در هفته‌نامة دنیای کتاب سال اول، شمارة 7 (تهران، نیمة اول شهریورماه 1375)
 • غوطه در ماغوط شعر، مقدمه‌ای بر کتاب مجموعه اشعار ماغوط، ترجمه سیدسعید خجسته‌نام (کلک‌سیمین، 1393)
 • شعر آزاد از طلوع تا نیمروز، مقدمه‌ای بر کتاب شیرین و فردا، برگزیده اشعار شیرین شکری (کلک‌سیمین، 1390)
 • نقد تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و دیوانة اِلزا اثر لوئی آراگون

 

ترجمه‌ها

 • ترجمة مقابله‌ای 25 مقالة ادبی دایرةالمعارفی از Encyclopedia of Islamic، ویژة دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاهها و دانشکده‌های زبان وادبیات فارسی
 • ترجمة قرآن حکیم؛ شامل تجزیه و ترکیب، ترجمه زبانی ـ ادبی، توضیحات و تعلیقات
 • ترجمه و نقد تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و دیوانة اِلزا اثر لوئی آراگون
 • ترجمة مکتبهای ادبی

Le Petit Robert Des Noms Propres, Dictionnaire illustré, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2001.

Littérature française de A à Z, sous la direction de Claude Eterstein, Hatier, Paris, 1998

 

تألیفات

 • دایرة‌المعارف زن ایرانی، نویسنده، سرویراستار و عضو شورای علمی (بنیاد دانشنامه فارسی، 1381)
 • شرح، توضیحات و تعلیقات نفثة‌المصدور اثر شهاب‌الدین محمدخرندزی زیدری نسوی (آماده چاپ)
 • بررسی، تحلیل و نقد تطبیقی وجوه تراژیک زندگی در غزلیات سعدی و حافظ تحت عنوان از رنج تا رهایی (کلک سیمین، 1392)
 • میراث عارفان شامل معرفی تألیفات و تصنیفات عارفان ایرانی از بایزید بسطامی تا نورعلیشاه گنابادی به همراه معرفی 13 زن‌عارف ایرانی از سلسلة مشایخ اویسیه (آماده چاپ)
 • آداب ویرایش و شیوة نگارش (ترجمة بخشیهایی از manual of style دانشگاه شیکاگو) (کلک سیمین، 1389)
 • مجموعة اشعار (سروده‌های عرفانی، مذهبی و تغزلی بین سالهای 1370 تا 1385) شامل غزلها، مثنویها، رباعیها و اشعار نیمایی
 • کتاب راهنمای جامع فارسی عمومی ویژة دانشجویان دانشگاه پیام‌نور (انتشارات استادی، 1380)، چاپ بیست‌وسوم 1390.
 • تألیف کتاب سودای زرگری (آداب ویرایش)
 • تألیف کتاب آئین دبیری و شیوة ترسل
 • تألیف کتاب از شعاع انتزاع (شیوة مقاله‌نویسی)

 

نظارتهای علمی

 • سرویراستاری دایرةالمعارف زن ایرانی (محل و تاریخ انتشار: مرکز امور مشارکت زنان، تهران 1382)
 • ویراستاری محتوائی ـ زبانی و ادبی دانشنامة بزرگ فارسی (محل و تاریخ انتشار: بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی، تهران 1383)
 • ویراستاری ارشد دانشنامة ایران وابسته به مرکز ارتباطات اسلامی (1384)
 • نظارت بر چاپ کتاب تکالیف خانواده اثر لوئیز جی (محل و تاریخ انتشار: فراروان، تهران 1384)

 

ویرایشها

 • ویراستاری زبانی ـ ادبی، فنی و سرویراستاری 2400 مقاله (1836 صفحه) مندرج در دایرةالمعارف زن ایرانی
 • ویراستاری ساختاری ‌ـ‌ محتوایی 200 مقاله (در2620 صفحه) مندرج در دانشنامة بزرگ فارسی
 • ویراستاری ساختاری ـ محتوایی 200 مقالة دایرةالمعارفی(ترجمه) بیوتکنولوژی، دانشنامة بزرگ فارسی
 • ویرایش زبانی و ادبی دانشنامة پرندگان (در 350 صفحه)؛ تهران، بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی 1384
 • ویرایش زبانی، ادبی و فنی کتاب روانشناسی ورزش، مقدمه‌ای بر دانشنامة تربیت بدنی (در 174 صفحه)؛ تهران، بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی 1378
 • ویرایش زبانی، ادبی و فنی کتاب تکالیف خانواده (تهران، انتشارات فراروان، 1384)
 • ویرایش زبانی، ادبی و فنی کتاب زوج درمانی (تهران، انتشارات فراروان، 1384)
 • ویرایش زبانی، ادبی و فنی کتاب اهداف و راهبردها در آموزش تربیت بدنی (تهران، انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه وزارت آموزش و پرورش، 1381)

( Goals and Strategies for Teaching Physical Education )

 • ویرایش زبانی، ادبی و فنی کتاب نمو، بالندگی و فعالیت بدنی

( Growth Maturation & Physical Activity)

(تهران، انتشارات پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی 1382)

 • ویرایش زبانی، ادبی و فنی کتاب یادگیری حرکتی:  مفاهیم و کاربردها

( Motor Learning Concepts & Application)

(تهران، انتشارات پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی 1382)

 • ویرایش زبانی و ادبی کتاب بیوتکنولوژی در قرن بیستم، تهران 1382
 • ویرایش بیش از 200 عنوان کتاب برای مؤسسات دولتی و خصوصی (انتشارات مختلف) از سال 1374 تا 1384
 • ویرایش زبانی و ادبی کتاب نگارگری ایران، تألیف دکتر یعقوب آژند (انتشارات سمت، سال 1389)
 • نمونه‌خوانی جلد دوم دانشنامة فیزیک (حدود 1000 صفحه) تهران، انتشارات بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی و مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1385

 

کنگره‌ها، کنفرانسها و نشستها

 • شرکت در بیش از 30 جلسة بزرگداشت مشاهیر ایران (به دعوت انجمن آثار و مفاخر از سال 1375 تا 1384)
 • شرکت در کنگرة بررسی گاهشماری ایرانی (به دعوت مرحوم استاد احمد بیرشک؛ تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زمستان 1376)
 • شرکت در کنگرة بزرگداشت عارف و شاعر شهیر اواخر قاجار، صامت بروجردی (به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بروجرد، آبانماه 1374)
 • شرکت درکنگرة بزرگداشت سعدی در روز جهانی سعدی (با مقالة دامنی از گل؛ شرح بیت:

«دامنی از گل بیار، بر سر مجلس ببار»، شیراز، اردیبهشت‌ماه 1378

 • شرکت در نخستین کنگرة سراسری شعر دانشجو به عنوان شاعر و مدعو (به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، آذرماه 1374)
 • شرکت در جلسة نقد و بررسی دایرةالمعارف زن ایرانی به عنوان سرویراستار (به دعوت خانة پژوهش قم، 28 خردادماه 1383) مشروح این نقد و بررسی در ماهنامة کتاب ماه کلیات، سال هفتم، شمارة پنجم و ششم، اردیبهشت و خرداد 1383 به چاپ رسیده است.
 • شرکت در نشست بزرگداشت محمدحسین شهریار، شاعر معاصر به عنوان سخنران به دعوت مرکز فرهنگی امیرشرفی وابسته به شهرداری تهران (بهار 1384)
 • عضو انجمن فرهیختگان و نخبگان شمیران (فرمانداری شمیران)
 • شرکت در مراسم بزرگداشت استاد سیدجعفرشهیدی به عنوان سخنران (اردیبهشت 1385)
 • دبیر علمی کنگره ملی یکصد و پنجمین سالروز پروین اعتصامی (کتابخانه ملی، اسفند 1390)
 • سخنران نشست تخصصی آشنایی با دایرة‌المعارف‌نویسی و دانشنامه‌نگاری (پژوهشکدة اسناد کتابخانه ملی، شهریور 1394)

 

سوابق آموزشی

 • تدریس در کارگاهها و دوره‌های ضمن خدمت: (پژوهشکدة ادبیات و علوم انسانی (جهاد دانشگاهی)، دانشکدة خبر صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اتحادیه ناشران و کتابفروشان، معاونت آموزش قوة قضائیه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه امام علی(ع)، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، معاونت آموزش توانیر (وزارت نیرو)، دانشگاه دافوس ناجا، شرکت مفتاح رایانه، شرکت زیرساخت مخابرات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنایع و معادن، معاونت آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی، معاونت آموزشی بانک پارسیان، معاونت آموزشی بانک انصار)
 • تدریس دروس وابسته به رشته زبان و ادبیات فارسی به مدت چهار ترم تحصیلی (دبیر نمونة هر چهار دوره) در مرکز فرماندهی آموزشهای هوائی پادگان شهید خضرایی (مفتخر به دریافت تقدیرنامة معلم نمونه از طرف رئیس هیئت علمی و فرماندة مرکز آموزش علوم پایه شهید خضرایی گردیدم)، تهران، مهرماه 1374 تا شهریورماه 1376.
 • 10 سال سابقة تدریس کلیة متون ادب فارسی و دروس آموزشی زبان و ادبیات عرب در دبیرستان شیخ‌بهائی (منطقه 13)؛ دبیرستان نمونه مردمی امام موسی صدر (منطقه 1)؛ دبیرستان مهر (منطقه 1)؛ دبیرستان غیرانتفاعی معین (منطقه 1)؛ مدرسة راهنمائی غیرانتفاعی آینده‌سازان (منطقه 2)؛ تهران 1374 تا 1384.
 • تدریس دروس فارسی عمومی، معارف‌اسلامی و دروس تخصصی رشتة زبان و ادبیات فارسی ویژة دانشپذیران دانشگاه پیام‌نور در مؤسسات خصوصی (تهران، 1380 تا 1385)
 • تدریس مبادی‌العربیه (مجلد 4) به دانشپذیران مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام‌نور در مؤسسات خصوصی (تهران، 1383 تا 1384)
 • تدریس آداب ویرایش و شیوة نگارش به ویراستاران، حروفچینها و نمونه‌خوانهای شاغل در مرکز پژوهشهای مجلس شورای‌اسلامی به مدت 17 جلسه به دعوت قائم‌مقام و معاون پژوهشی آن مرکز (تهران، تابستان 1384).
 • تدریس آداب ویرایش و شیوة نگارش به ویراستاران، حروفچینها و نمونه‌خوانهای شاغل در معاونت آموزشی وزارت تعاون.
 • تدریس دروس شاهنامه، حافظ، سعدی، متون عرفانی، عروض و قافیه (سنتی ـ نوین)، متون عربی، متون انگلیسی (دایرة‌المعارف اسلامی)، فن بیان و گویندگی، نقد ادبی، سبک‌شناسی و ادبیات معاصر، دانشنامه‌نویسی، فرهنگ‌نویسی، ویراستاری و نمایه‌سازی

 

سوابق اجرائی

 • دبیر جلسات شوراهای علمی دانشنامه‌های بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی (1377 تا 1380) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به دستور فقید سعید استاد احمد بیرشک)
 • کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی (1377 تا 1382) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مسئول بخش ویرایش بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی (1379 تا 1382) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • کارشناس علمی گروه علوم انسانی بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی (1381 تا 1383) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مدیر آموزشی آموزشگا ه فناوران امیرکبیر (1383 تا 1384)
 • مدیرعامل مؤسسة حکمت اشراق (1384ـ 1387)
 • مدیرعامل شرکت خدمات پژوهشی نوبهار بلخ (1386ـ )
 • صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول انتشارات کلک سیمین (1386ـ )
 • صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی کلک سیمین سخن (1395ـ )

 

 

 

سبد خرید
 • 0
 • 1

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo